Partly cloudy28 °C
2019. augusztus 24. szombat Bertalan
Menü

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Fehérvár Médiacentrum Kft. – a továbbiakban: Társaság – ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor a Társaság az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló az 1998. évi VI. törvény, illetőleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infó törvény) rendelkezéseit vette figyelembe. Kérjük gondosan olvassa el az alábbi szabályzatot. A honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot, ha ezzel nem ért egyet, kérjük ne használja az oldalt.

I. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság szolgáltatásai minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Ne feledje azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem biztosítható.

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján a Felhasználó a Társaság internetes oldalán (www.fmc.hu) hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó adatait a szükség szerint elvégezendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

A Társaság weboldalának látogatása során a Felhasználó akár tudtával és beleegyezésével, akár tudtán kívül, a számítógépek egymás közötti kommunikációja során olyan adatokat hoz a Társaság tudomására, melyek az Adatvédelmi törvény szerint személyes adatoknak minősülhetnek.

Az adatközlés önkéntes, a Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a "Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A." címre, vagy a szerkesztoseg@fmc.hu e-mail címre küldött levélben. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért a Társaság felelősséget nem vállal.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: ………………………

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Felhasználó: az a természetes személy, aki hírlevélre iratkozik fel, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatait.

III. A kezelt személyes adatok köre

A Fehérvár Médiacentrum weboldalán a hírlevél szolgáltatás csak feliratkozást követően vehető igénybe, amely során a Felhasználó személyes adatot ad meg. A sikeres feliratkozás érdekében e-mail elérhetőség megadása szükséges.

A feliratkozás során a Társaság a tudomására jutott személyes adatot (a Felhasználó kifejezett hozzájáruló nyilatkozata hiányában) nem teszi más számára hozzáférhetővé, azt a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének támogatása céljából, illetve marketing és piackutatási célból kezeli és dolgozza fel.

IV. A Társaság által kezelt további adatok köre

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „süti”-t vagy „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében, azok további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a honlap használatát. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Amennyiben a Felhasználó többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

V. Nem személyes adatok

A Társaság is gyűjt statisztikai célra személyes azonosításra nem alkalmas információkat az alábbi célokra: pl. a weboldal látogatók számának követése, hány Felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatóink internet szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket a statisztikai információkat arra használja a Társaság, hogy megértse, hogyan használják látogatói weboldalait, ezáltal javítva szolgáltatását, illetve marketingcélokra és/vagy piackutatásra is használja. Ebben a folyamatban a Társaság személyes adatokat nem oszt meg.

VI. IP-címek használata 

Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz, vagy a helyi hálózathoz (LAN), vagy a széles területre kiterjedő hálózathoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják a Felhasználó számítógépét, amíg online kapcsolatban van. 
A Társaság a rendszeradminisztráció és az oldalhasználat ellenőrzése céljából gyűjthet IP címeket. Személyes információgyűjtés céljából általában nem rendeli hozzá a Társaság a Felhasználókat az IP címekhez, ami azt jelenti, hogy ugyan minden Felhasználót feljegyez a Társaság, de a Felhasználó anonim marad. Az IP címeket abban az esetben használja a Társaság a Felhasználók azonosítására, ha szükségesnek véli az oldal használati feltételeinek betartatását, szolgáltatása, weblapja, ill. egyéb Felhasználói védelmét.

VII. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az Adatkezelésre a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infó törvény 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

VIII. Az Adatkezelés elvei

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

IX. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infó törvény rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek nem adja át. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó e-mail címét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a feliratkozás során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A kezelt személyes adatok helyesbítéséről, a zárolásáról, ill. a törléséről az érintett Felhasználót értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

X. Az Adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

XI. Adatfeldolgozás

A Társaság külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén a saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

XII. Adattovábbítás lehetősége

A feliratkozás során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat (a Felhasználó kifejezett hozzájáruló nyilatkozata hiányában) semmilyen körülmények között sem kerülnek más számára hozzáférhetővé, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag a szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek támogatása céljából kerül sor. A Társaság harmadik fél részére semmilyen célból sem ad el, ill. kölcsönöz személyes információkat. Bizonyos speciális esetekben, a következő körülmények között tesz közzé a Társaság személyes információit: (i) a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt adatfeldolgozók jogosultak hozzáférni az adatokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt terjedelemben. (ii) amennyiben a Társaságnak oka van azt gondolni, hogy személyes információk felfedése szükséges annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a személyeket, felvegye a kapcsolatot azokkal a személyekkel, ill. jogi eljárást indítson azok ellen a személyek ellen, akik a Felhasználónak kárt okozhatnak; vagy a Társaság jogaiban és tulajdonában kárt okoznak, ill. beleavatkoznak a Társaság működésébe, vagy akik a honlap egyéb használóinak okoznak kárt, ill. tevékenységeikkel bárkinek is kárt okoznak. (iii) amikor a törvény szükségessé teszi, ill. amikor a törvényt betartató hatóságok kérik azt bűnügyi kivizsgálásokkal kapcsolatban, vagy amikor a polgári, ill. a közigazgatási hatóságok függő polgári ügyek és közigazgatási eljárások kivizsgálásakor kérik azt.

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, aminek esetén az új szabályzatot feltölti a honlapra. A Felhasználó az email címe megadásával elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infó törvény, valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infó törvény 14. § - 23. §, valamint az 52. § - 71. § tartalmazza.

XV. Felelősség

A Honlap használatából eredő kockázatot a Felhasználó viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat. A Társaság nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.
A Társaság nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat. Jelen felelősséget kizáró, illetve korlátozó rendelkezés nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.   
A Társaság nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
A forgalomba hozatali engedély jogosultjaként a Társaság köteles minden olyan nem kívánatos eseményt, amely a készítménye használata során előfordul, kivizsgálni és továbbítani az illetékes hatóságoknak. Annak érdekében, hogy ezen kötelezettségének a Társaság eleget tegyen, a Társaság felveheti a Felhasználóval a kapcsolatot a meghagyott e-mail címen (vagy más elérhetőségén). Az adatokat azonban semmilyen esetben nem adja át a Társaság harmadik személynek üzleti célokra való felhasználásra. Önnek jogában áll az adatainak felhasználására vonatkozóan hozzájárulását bármikor visszavonni e-mail formájában.

XVI. Linkek más webhelyek 

A Felhasználók számára nyújtott szolgáltatás keretében a Társaság különböző linkeket kínál egyéb Társasági és további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván.

 

Most olvassák

Galéria

Ez van

A hét embere

 • Jelentősen nőttek az albérletárak az egyetemi városokban
  Jelentősen nőttek az albérletárak az egyetemi városokban
 • Megnyílt a a 20. Aranybulla Művészeti Fesztivál
  Megnyílt a a 20. Aranybulla Művészeti Fesztivál
 • Délelőtt változóan fátyofelhős, napos, szűrt napos idő várható
  Délelőtt változóan fátyofelhős, napos, szűrt napos idő várható
 • Bírórsági ülnököket keres a város közgyűlése
  Bírórsági ülnököket keres a város közgyűlése
 • Agrármarketing Centrum- együnk több dinnyét
  Agrármarketing Centrum- együnk több dinnyét
 • Plusz-jutattást kapnak a közfoglalkoztatottak
  Plusz-jutattást kapnak a közfoglalkoztatottak
 • Rezsitámogatást kapnak ősszel a nyugdíjasok
  Rezsitámogatást kapnak ősszel a nyugdíjasok
 • HÍRADÓ 2019. augusztus 23.
  HÍRADÓ 2019. augusztus 23.

Eseménynaptár