Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírja az érintettek előzetes tájékoztatását. A GDPR szövegét a következő linken is elérheti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

Telefonhívás, írásbeli, illetve elektronikus kommunikáció során az adatkezelőre vonatkozó információn és az adatkezelés céljának ismertetésén túl jelen tájékoztatóra hivatkozunk

Tartalom

(A tartalomjegyzékben a ctrl gomb lenyomása mellett az érdeklődési körébe tartozó témára kattintva a kiválasztott szöveg jelenik meg)

 1. ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ, ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő

neve, elérhetősége

Fehérvár Médiacentrum Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A.

Cg.: 07-09-006702, adószám: 11837080-2-07

e-mail: info@fmc.hu, telefon: 06-22-516-100

Adatkezelő a következő médiumokat üzemelteti:

Vörösmarty Rádió: www.vorosmartyradio.hu

Fehérvár Televízió: www.fehervartv.hu

Fehérvár hetilap: https://www.fehervartv.hu/fehervar_magazin 

Székesfehérvár portál: www.szekesfehervar.hu

fmc.hu portál: www.fmc.hu 

e-mail: info@fmc.hu, telefon: 06-22-516-100, web: www.fmc.hu

Adatkezelő képviselője:

Képviselő neve, elérhetősége

Hagymásy András ügyvezető

e-mail: info@fmc.hu, telefon: 06-22-516-100

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

dr. Kozma-Egeresi Gabriella https://gdprofessionals.hu/kapcsolat/,

e-mail: dpo@gdprofessionals.hu, 06-30-939-8841

Adatfeldolgozó (könyvelés, adóbevallás):

Név, elérhetőség

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A.,

képviseli: Bozai István ügyvezető

Adatfeldolgozó (rendszergazdai tevékenység, informatikai eszközüzemeltetés, tárhely szolgáltatás, elektronikus levelező rendszer):

Név, elérhetőség

Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft.

8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.,

Adatfeldolgozó (vállalatirányítási, számlázási rendszer):

Név, elérhetőség

SAP Hungary Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adatfeldolgozó (postai tevékenység):

Név, elérhetőség

Magyar Posta Zrt.

1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Adatfeldolgozó (kamararendszer):

Név, elérhetőség

Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft.

8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.,

Adatfeldolgozó (könyvvizsgálat):

Név, elérhetőség

CONTO Consulting Kft.

8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 86.

Adatfeldolgozó (honlap üzemeltetés):

Név, elérhetőség

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2.

Adatfeldolgozó (honlapszerkesztés):

Név, elérhetőség

ICONTENT Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2089 Telki, Zápor utca 8.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR szabályait kell alkalmazni.

Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen kövesse, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak a megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az adata.

Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az adatkezelő a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az adatkezelő nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Nem vállalunk felelősséget azért, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában megtéveszti az adatkezelőt.

Honlapjaink: www.fmc.hu, www.fehervarmediacentrum.hu, www.vorosmartyradio.hu, www.fehervartv.hu.

Amennyiben az adatkezelés honlapjaink valamelyikén valósul meg, úgy a Honlap használatával elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

Nyomtatott sajtótermékeink: Fehérvár magazin

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

Az adatkezelő a jelen tájékoztatóban szereplő adatokat maga gyűjti, az adatok kezelését a következő célokból végzi, a megadott céltól eltérő adatkezelést – amennyiben külön feltüntetésre nem kerül – nem végez.

Az adatkezelő amennyiben jelen tájékoztatóban külön megjelölésre nem kerül a személyes adatok kapcsán automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz, nem végez profilalkotást.

Az adatkezelő a tájékoztatóban szereplő adatokat külön megjelölés hiányában harmadik országba, nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

3.1 Az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

A honlapunkon (www.fmc.hu, www.fehervarmediacentrum.hu, www.vorosmartyradio.hu, www.fehervartv.hu) megadott – postai, telefonos, elektronikus – elérhetőségeken az adatkezelő megkereshető abból a célból, hogy az érdeklődési körükbe tartozó szolgáltatásokról, további információt, segítséget kapjanak.

Kezelt adatok

Név, e-mail cím, telefonszám, postacím, megkeresés tartalma (a választott megkeresési csatorna szerint).

Adatkezelés célja

Az Ön azonosítása, megfelelő tájékoztatás adása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, mivel az érdeklődők jellemzően a szolgáltatás igénybevétele, mint szerződés feltételeinek tisztázása érdekében veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel.

Adatszolgáltatás alapja: szerződésen alapul, megadása nem kötelező, hiányában nem tudja velünk a megadott úton felvenni a kapcsolatot. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ugyanis az adatkezelő nyitvatartási időben bárki által megkereshető.

Adatkezelés ideje

Az adatok tárolása a szerződéskötési szándék tisztázásáig történik, az esetleges további megkeresések előzménye érdekében. Szerződéskötés hiányában jellemzően legfeljebb 3 hónapon belül töröljük az adatokat.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Adatok továbbítása

Lehetséges címzettek telekommunikációs szolgáltató, elektronikus levelező rendszer szolgáltató lehet.

Céltól eltérő adatkezelés

Statisztikai szempontú adatkezelés, a kapcsolatfelvétel intenzitásának ellenőrzése, tapasztalatok gyűjtése, folyamatok továbbfejlesztés érdekében.

Az Ön azonosítása

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, az elérhetőségi adata és a megkeresés időpontja és tárgya alapján tudjuk azonosítani. A telefonos megkeresés tartalmához rögzítés hiányában nem férünk hozzá.

Adatkezelés kockázata

A kapcsolattartói adatok kezelését az adatkezelő alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

3.2 A reklámtevékenységhez kapcsolódóan kezelt adatok

Az adatkezelő reklámtevékenységéből adódóan személyes adatokat kezel, amelyre a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 5. §, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 162. § (2) bekezdése, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a figyelembevételével jogosult.

Kezelt adatok

természetes személy esetén: név, születési név, hely, idő, anyja neve, lakcím, számlázási cím.

Adatkezelés célja

 • szolgáltatás hatékony nyújtása

 • a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása

 • a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,

 • működési problémák elhárítása,

 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit a társaság kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik,

Az adatkezelés jogalapja az érintettel kötendő szerződés. Külön hozzájárulás szükséges személyes adatok marketing célú felhasználásához.

Adatszolgáltatás alapja: szerződésen alapul, megadása kötelező, hiányában nem tud velünk szerződést kötni.

Adatkezelés ideje

Az adatok tárolása a szerződéskötési szándék tisztázásáig történik, az esetleges további megkeresések előzménye érdekében. Szerződéskötés hiányában jellemzően legfeljebb 3 hónapon belül töröljük az adatokat.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Adatok továbbítása

Lehetséges címzettek telekommunikációs szolgáltató, elektronikus levelező rendszer szolgáltató, postai szolgáltató, vállalatirányítási, számlázási rendszer szolgáltató, tárhelyszolgáltató lehet.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Céltól eltérő adatkezelés

Statisztikai szempontú adatkezelés, a megrendelők intenzitásának ellenőrzése, tapasztalatok gyűjtése, folyamatok továbbfejlesztés érdekében.

Az Ön azonosítása

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, születési hely, idő, anyja neve és az elérhetőségi adata alapján tudjuk azonosítani.

Adatkezelés kockázata

A szerződéses adatok kezelését az adatkezelő alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

3.3 A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelésekA szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan az adatkezelő számlát, készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylatot állít ki magánszemély részére.

Kezelt adatok

Számla, pénztárbizonylat kiállítása esetén név, cím

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a fizetésre kötelezett azonosítása, a fizetési kötelezettség megállapítása és a számla kézbesítése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § és 169. § (2) bekezdése határozza meg.

Adatszolgáltatás alapja: jogszabályon alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudjuk megfelelően azonosítani Önt, nem tudunk jogszabályi kötelezettségünknek eleget tenni.

Adatkezelés ideje

A személyes adatokat a szolgáltatás nyújtását követő 8. év végéig, a számviteli iratok megőrzése céljából tároljuk.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Adatok továbbítása

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Adózási, könyvelési célból az adatfeldolgozó részére átadjuk, a vállalatirányítási, számlázási rendszerben kezeljük a személyes adatokat.

Céltól eltérő adatkezelés

Statisztikai szempontú adatkezelés történhet, a bevételek nyomon követése érdekében.

Az Ön azonosítása

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, számlázási cím, keltezés, vagy számla száma alapján tudjuk azonosítani.

Adatkezelés kockázata

A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

3.4 A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Cookie adatok kezeléséről az adatkezelő honlapjain külön-külön tájékoztatót alkalmazunk.

Kezelt adatok

A Társaság adott honlapján részletesen meghatározva található a honlapra történő belépéskor felugró ablakban.

Adatkezelés célja

 • vannak cookie-k, amelyek az oldal működéséhez szükségesek, vannak statisztikai és marketing célból kezelt cookie-k (részletesen megnevezve a honlapokon)

Adatkezelés jogalapja

Az oldalakon használt szükséges cookie-k kezelését a Társaság jogos érdeke alapján végzi a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján

A marketing cookie-kat és a statisztikai célú cookie-kat pedig a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, alapján kezeljük. Az érintett a hozzájárulását a honlapon kialakított cookie panel segítségével tudja megadni.

Adatkezelés ideje

Az oldalon a sütik tárolási ideje egyesével meg van határozva.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Adatok továbbítása

Az oldalon kifejtettek szerinti továbbítás.

Adatkezelés kockázata

alacsony

3.5 A közszolgálati médiaszolgáltatással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelő a közvélemény tájékoztatása céljából képfelvételt vagy kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készít. A közszolgálati médiaszolgáltatási tevékenységek az adatkezelő több csatornán – többek között újság, TV, rádió, internet, facebook – folytatja.

A felvételek készítésére olyan eseményeken kerül sor, amelyeken a résztvevők számítanak a sajtónyilvánosságra.

Kezelt adatok

Az adatkezelő média-tartalomszerkesztési tevékenysége során azon természetes személyek adatát kezeli, akik a tartalom előállításában közreműködtek. Leggyakrabban használt személyes adatok: érintett neve, beosztása, munkahelye, lakóhelye, életkora, véleménye, képmása, az általa tanúsított viselkedése, hangja.

Különleges személyes adatok kezelését csak az érintett kifejezett hozzájárulása esetén kezelünk, vagy ha azokat az érintett nyilvánosságra hozta, vagy ha jelentős közérdek indokolja.

Érintettek köre

Azon természetes személyek, akik a tartalmi előállításában közreműködtek, forrásként, hivatkozásként megjelölésre kerültek

Adatkezelés célja

a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni,

b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, gazdagítása,

c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása,

d)  az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása,

e) nemzetiségek, vallási közösségek, valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzetiségek anyanyelvének ápolása,

f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése,

g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele,

h) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok közzététele,

i) oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, az új tudományos eredmények bemutatása,

j) az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése,

k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása,

l)  Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára,

m) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, valamint tájékoztatás,

n) az egyes eltérő vélemények ütköztetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulás,

o) sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok közzététele, színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklődést kiváltó műsorszámok bemutatása,

p) a műsorfolyam minden elemében minőségi műsorkészítés megvalósulása, a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pontja alapján kezeli.

A jogos érdek, mint jogalap az információk közzétételét nem akadályozza vagy hátráltatja, ellenben a véleménynyilvánításhoz és tájékoztatáshoz való jog mellett megjelenő személyes adatok védelmét garanciálisan biztosítja.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a. pontja alapján kezeli a magánszemélyekről ( nem minősül közfeladatot ellátó személynek és közszereplőnek sem) készült egyedi felvételeket.

Az adatszolgáltatás alapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás, a közvélemény hiteles, pontos, gyors tájékoztatása érdekében.

Adatkezelés ideje

Az adatok nyilvánosságra hozatalára kerül sor, majd archiválás történik.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Adatok továbbítása

A személyes adatokat külön hozzájárulása esetén nyilvánosságra hozzuk (honlap, facebook, instagram oldal), ezt követően bárki számára elérhetőek.

Lehetséges címzettek az ellenőrzésre jogosult állami hatóságok, bíróságok lehetnek.

Céltól eltérő adatkezelés

Közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás.

Az Ön azonosítása

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a médiatevékenység, és a felvétel időpontja alapján tudjuk azonosítani.

Adatkezelés kockázata

A felvételekkel kapcsolatos adatok kezelését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el. Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

3.6 Az álláspályázattal összefüggő adatkezelésAz önéletrajzok az adatkezelő által meghirdetett álláshelyre, más esetekben konkrét pályázatra való jelentkezés nélkül érkeznek.Kezelt adatok

Az önéletrajzok általában a pályázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat, képzettségre, korábbi foglalkoztatásra utaló adatokat, valamint olyan adatokat tartalmaz, melyet Ön rendelkezésre bocsát.

Konkrét álláshelyre kiírt pályázat esetén, amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes interjúra is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelő állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése, a megfelelő pályázó kiválasztása.

Adatkezelés jogalapja

Az álláspályázatokra benyújtott önéletrajzok tekintetében adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés szerződés (jelen esetben a munkajogviszonyt létesítő szerződés ennek minősül) megkötését megelőzően a megfelelő munkaerő kiválasztása, értesítése érdekében szükséges.

A fel nem vett személyek hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapig kezelhetőek az önéletrajzok.

Az adatszolgáltatás alapja a megkötendő szerződés, tárolás esetén az Ön hozzájárulása. Az adatszolgáltatás nem kötelező, hiányában nem tud részt venni a pályázati folyamatban.

Adatkezelés ideje

A személyes adatokat az eredményes álláspályázat végéig tároljuk.

Pályázati kiírás hiányában érkező önéletrajz esetén azt ellenőrizzük, hogy betölthető álláshelyet tudunk-e biztosítani.

Bármely esetben Ön hozzájárulást adhat részünkre az önéletrajza 6 hónapig történő megőrzése érdekében.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Adatok továbbítása

Az önéletrajzok tekintetében nem történik adattovábbítás

Céltól eltérő adatkezelés

Nem kerül sor.

Az Ön azonosítása

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, elérhetősége, a megpályázni kívánt pozíció, beküldés időpontja alapján tudjuk azonosítani.

Adatkezelés kockázata

Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

3.7 Kamerás megfigyelés

Az adatkezelő székhelyén képfelvétel rögzítést lehetővé tevő kamerarendszert működtet.

Kezelt adatok

A kamera rögzíti az Ön képmását, az Ön általa tanúsított magatartást.

Adatkezelés célja

Az egyes kameráknál meghatározott vagyontárgyak ellenőrzése az esetleges testi sérülés megelőzése, a baleset, pénzügyi elszámolás utólagos megállapíthatósága, a jogsértések észlelése, rögzítése, az elkövető tettenérése érdekében.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás biztonságos teljesítése, a vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak állagának megóvása, megrongálásuk, eltulajdonításuk megakadályozása, az elkövető kilétének megállapítása.

Az adatszolgáltatás alapja vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak állagának megóvása, megrongálásuk, eltulajdonításuk megakadályozása, az elkövető kilététnek megállapítása.

Adatkezelés ideje

Az, aki a felvételen szerepel a rögzítéstől számított három napon belül kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

A felvételeket az adatkezelő nevében Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft. kezeli a felvételekkel kapcsolatban, mint adatfeldolgozó felé, fordulhat az érintett. Az adatkezelő ezeket a felvételeket nem kezeli, azt a nevezett adatfeldolgozótól tudja beszerezni.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a megkeresett adatkezelő a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben a bíróság vagy hatóság által történő megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt, valamint más személyes adatot az adatkezelő megsemmisíti, illetve törli.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Adatok továbbítása

A felvételeket az adatkezelő nevében Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft. kezeli, a felvételek kizárólag náluk megtekinthetők.

Lehetséges címzettek érintettek, illetve az ellenőrzésre jogosult állami hatóságok, bíróságok lehetnek.

Céltól eltérő adatkezelés

Nem kerül sor.

Az Ön azonosítása

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a felvétel időpontja, ruházat, megjelenés alapján tudjuk azonosítani.

Adatkezelés kockázata

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelést az adatkezelő közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el, külön szabályzatot és tájékoztatót alkalmaz, a megfigyelést a célhoz szükséges mértékben, a szükséges legrövidebb ideig végzi. Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.3.8 Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó adatkezelésAz érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó kérelmek teljesítése érdekében személyes adatkezelésre kerül sor. Előfordul, hogy a kérelmező (pl. törvényes képviselő, meghatalmazott) személye nem azonos az érintett (jellemzően a társaság szolgáltatásait igénybe vevő) személyével, így az érintetti joggyakorlás megfelelő biztosítása érdekében a kérelmezők személyes adatainak kezelésére is sor kerül.

Kezelt adatok

A kérelmező neve, lakcíme, elérhetősége.

Az érintett azonosítására vonatkozó adat (jelenleg kezelt adatok alapján).

A kérelmező jogosultsága (pl. meghatalmazás, törvényes képviselői minőség igazolása) a személyes adatok megismerésére.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintetti joggyakorlás elősegítése, kérelmek megfelelő teljesítése, érintett azonosítása.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése.

Adatszolgáltatás alapja:

Az adatszolgáltatás szerződésen alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudunk az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó kérelemnek eleget tenni.

Adatkezelés ideje

Az adatkezelés ideje az ismételt kérelmek kiszűrése érdekében 1 év.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Adatvédelmi tisztviselő.

Céltól eltérő adatkezelés

Nem tervezett.

Az Ön azonosítása

Az érintetti jogok az adott adatkezeléshez kapcsolódó azonosítást követően gyakorolhatók.

Adatkezelés kockázata

A kérelmezői adatok kezelését az adatkezelő alacsony kockázatúnak értékeli, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

3.9 A szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezeléseAz adatkezelő által kötött szerződések megfelelő teljesítése érdekében a felek kapcsolattartókat jelölnek. A kapcsolattartók az adatkezelő által alkalmazott személyek, akiknek munkaköri feladatuk az adatkezelő által kötött meghatározott szerződésekben történő közreműködés. Az adatkezelő a saját alkalmazottjaira, mint kapcsolattartókra vonatkozó tájékoztatást alkalmazottjai részére külön tájékoztatóban adja meg, jelen tájékoztatás az adatkezelő szerződéses partnereinek kapcsolattartóira vonatkozik.

Kezelt adatok

A kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelő által kötött szerződések teljesítésének elősegítése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke, a szerződések megfelelő, hatékony teljesítése miatt szükséges a személyes adatok kezelése.

Adatszolgáltatás alapja: Az adatszolgáltatás nem alapul szerződésen, jogszabályon, megadása nem kötelező, hiányában a társaság nem tudja a szerződéses partnerével a kapcsolatot tartani, a szerződést teljesíteni.

Adatkezelés ideje

A szerződés teljesítéséig, vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változásig.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Nincs.

Céltól eltérő adatkezelés

Nem tervezett.

Az Ön azonosítása

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, az elérhetőségi adata, a szerződő partner és a szerződés tárgya alapján tudjuk azonosítani. A telefonos megkeresés tartalmához rögzítés hiányában nem férünk hozzá.

Adatkezelés kockázata

A kapcsolattartói adatok kezelését az adatkezelő alacsony kockázatúnak értékeli (egészségügyi adatot számlán nem tüntet fel), az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

3.9 A teljes bizonyító erejű okiratokon feltüntetett tanúk, ügyvéd személyes adatainak kezeléseA társaság részére eljutatott nyilatkozaton a szolgáltatás igénybe vevőjén kívüli harmadik személyek (tanúk, ügyvéd) személyes adatai is feltüntetésre kerülhetnek.

Kezelt adatok

A teljes bizonyító erejű nyilatkozaton szereplő tanúk neve, aláírása, lakcíme, ügyvéd neve, aláírása, kamarai azonosító szám, szárazbélyegző lenyomata.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az elhunyt, illetve a szolgáltatás igénybe vevőjének teljes bizonyító erejű nyilatkozatának kezelése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján a társaság, illetve a nyilatkozón kívüli szolgáltatás megfelelő teljesítésében érdekelt harmadik személyek jogos érdeke. A Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja a tanúk, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (2) bekezdés d) pontja az ellenjegyzés feltételeit tartalmazza.

Adatszolgáltatás alapja:

A teljes bizonyító erejű okirat benyújtását meghatározott esetben a társaság előírja a nyilatkozat valódiságának megalapozottsága miatt. Az adatkezelés a nyilatkozóval (érintett) kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges. A személyes adatok hiányában a társaság nem teljesíti a szolgáltatást, mert nem tud meggyőződni a nyilatkozat megalapozottságáról.

Adatkezelés ideje

Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a szerződés teljesítését követő 5 évig.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Nincs. Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Céltól eltérő adatkezelés

Nem tervezett.

Az Ön azonosítása

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a neve, a nyilatkozó, szerződő felek alapján tudjuk azonosítani. A telefonos megkeresés tartalmához rögzítés hiányában nem férünk hozzá.

Adatkezelés kockázata

A kapcsolattartói adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli (egészségügyi adatot számlán nem tüntet fel), a társaság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

  1. Adatkezelés a nyereményjáték során

A honlapunkon (www.fmc.hu, www.fehervarmediacentrum.hu, www.vorosmartyradio.hu, www.fehervartv.hu) megadott nyereményjátékban az Általános Nyereményjáték Szabályzat elfogadásával bárki részt vehet (továbbiakban: Játékos).

Kezelt adatok

Játékos neve, telefonszáma

Adatkezelés célja

A nyertes játékos azonosítása, értesítése

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja a Játékos hozzájárulása alapján történik, mivel Játékos bármikor jogosult vissza visszalépni a játéktól. A hozzájárulás visszavonása nem jelenti a visszavonást megelőző személyes adatkezelés jogszerűségét.

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon vagy szerződésen, hanem a Játékos hozzájárulásán, megadása nem kötelező, hiányában nem tud részt venni a nyereményjátékban.

Adatkezelés ideje

A hozzájárulás visszavonásával személyes adatait töröljük.

Egyéb esetben a résztvevők nevét amennyiben nem nyert, ennek megállapítását követően töröljük.

A nyertesek nevét 1 évig megőrizzük.

Az Önt megillető jogok

Személyes adatokhoz történő hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a jogorvoslat joga.

Lehetséges címzettek

Telekommunikációs szolgáltató, telefonos részvétel esetén.

Elektronikus levelező rendszer szolgáltató, amennyiben a nyertes nevét és címét a nyereményt felajánló részére továbbítjuk.

Nyilvános szereplés során a nyilvánosság (élő műsorban való részvétel esetén).

Céltól eltérő adatkezelés

Statisztikai szempontú adatkezelés, a résztvevők számának alakulása, tapasztalatok gyűjtése, folyamatok továbbfejlesztés érdekében.

Adatkezelés kockázata

A megadott adatok kezelését az adatkezelő alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

 1. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a megbízott adatfeldolgozó szerverein találhatók meg.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és szoftvereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a jogosultak számára hozzáférhető;

 • hitelessége és hitelesítése megfelelő;

 • a változatlansága biztosított;

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

Az adatkezelő olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen;

 • a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatom, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek, amellyel szemben az adatkezelő megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszereket naplózza annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. Az adatkezelő ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az adatkezelő általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az adatkezelő nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

Az adatkezelő valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására. 1. ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKOROLHATÓ JOGOKHozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt díjmentesen rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni kell.

Törlés: Az érintett törléshez való joga érvényesíthetőségének kivételeit az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdése rendezi. Ezen bekezdés a) pontja értelmében a véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog a személyes adatokra vonatkozó törlési kérelem megtagadásának jogszerű eszközét jelentheti, tehát a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, ha - többek között - az a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása céljából szükséges.

Tehát az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdés a) pontja hivatott egyensúlyt teremteni az érintett törléshez való joga és a véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása között, ezzel biztosítva - többek között - a sajtószabadságot, valamint az internet szabadságát.

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

A jogos érdek alapján, marketing céllal kezelt adatot, az adatkezelő erre irányuló kérelem után mérlegelés nélkül törli.

Adathordozhatósághoz való jog: nem gyakorolható, mivel az adatkezelő automatizált adatkezelést, nem végez.

Érintetti jog megnevezése

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?

Hozzáférés - tájékoztatás

 • Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

 • reklámtevékenységhez kapcsolódóan kezelt adatok

 • Pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 • Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

 • Közszolgálati médiaszolgáltatás

 • Álláspályázattal összefüggő adatkezelés

 • Kamerás megfigyelés

 • Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatkezelés

 • Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

 • Teljes bizonyító erejű okiraton szereplő személyes adatok kezelése

Hozzáférés - másolat

 • Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

 • reklámtevékenységhez kapcsolódóan kezelt adatok

 • Pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 • Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

 • Közszolgálati médiaszolgáltatás

 • Álláspályázattal összefüggő adatkezelés

 • Kamerás megfigyelés

 • Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatkezelés

 • Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

 • Teljes bizonyító erejű okiraton szereplő személyes adatok kezelése

Helyesbítés

 • Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

 • reklámtevékenységhez kapcsolódóan kezelt adatok

 • Pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 • Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

 • Álláspályázattal összefüggő adatkezelés

 • Kamerás megfigyelés

 • Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatkezelés

 • Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

 • Teljes bizonyító erejű okiraton szereplő személyes adatok kezelése

Törlés

 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Adatkezelés korlátozása

 • Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

 • reklámtevékenységhez kapcsolódóan kezelt adatok

 • Pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 • Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

 • Álláspályázattal összefüggő adatkezelés

 • Kamerás megfigyelés

 • Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatkezelés

 • Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

 • Teljes bizonyító erejű okiraton szereplő személyes adatok kezelése

Adatkezelés elleni tiltakozás

 • Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

 • reklámtevékenységhez kapcsolódóan kezelt adatok

 • Pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 • Közszolgálati médiaszolgáltatás

 • Álláspályázattal összefüggő adatkezelés

 • Kamerás megfigyelés

 • Érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó személyes adatkezelés

 • Szerződések kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

 • Teljes bizonyító erejű okiraton szereplő személyes adatok kezelése

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

Az érintetti jogok az Ön megfelelő azonosítását lehetővé tevő akár elektronikusan, akár postai úton előterjesztett kérelemnek a társaság, mint adatkezelő 1. pontban megjelölt címére történő eljuttatásával gyakorolhatók.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Az adatkezelő az érintetti kérelemben foglaltakat haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles teljesíteni és tájékoztatni Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében az adatkezelő további információkat kérhet.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:

Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a joggyakorlás érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

FehérVár hetilap
Összes újság
Fehérvár Médiacentrum fotója

Emlékhelyek napja Fehérváron is, fecskehotel, madárkert, nyitott műterem Felsővárosban és százéves az ARAK. Többek között ezekről a témákról olvashattok aktuális, május 16-i lapszámunkban. Jó olvasást kívánunk!

Fehérvár Médiacentrum fotója

Új parkoló a vasútállomásnál, pünkösdkor mesélnek a kiskertek, elballagtak a végzősök, negyedszer az elitben a hokisok. Mindezek mellett több fontos, helyi információt találtok a 2024. május 9-én megjelent lapszámunkban. Kellemes időtöltést kívánunk!

Fehérvár Médiacentrum fotója

Kezdődhet a Vasvári felújítása, gyerekparadicsom épült Maroshegyen, ókori forgatag Gorsiumban és másodszor is ezüstöt ünnepeltek a röplabdások. Többek között ezekről a témákról olvashattok aktuális, május 2-i lapszámunkban. Jó olvasást kívánunk!

Fehérvár Médiacentrum fotója

Virágóra ötezer virágból, halünnep Palotavárosban, véget értek a Diáknapok, nagyot mentett a MÁV Előre. Mindezek mellett több fontos, helyi információt találtok a 2024. április 25-én megjelent lapszámunkban. Kellemes időtöltést kívánunk!

Fehérvár Médiacentrum fotója

Emléktáblát avattak Klebelsberg Kuno emlékére, száznegyven éves az Árpád technikum, megújult a baptista imaház és tematikus tanösvényt alakítanak ki a Rác-bányánál. Többek között ezekről a témákról olvashattok aktuális, április 18-i lapszámunkban. Jó olvasást kívánunk!

Fehérvár Médiacentrum fotója

Együttműködés született a fehérvári fiatalokért, elindult a Közös ügyünk a zöldenergia elnevezésű konzultáció és sztárigazolás a Volánnál. Mindezek mellett több fontos, helyi információt találtok a 2024. április 11-én megjelent lapszámunkban. Kellemes időtöltést kívánunk!