2 évnél régebbi cikk

Sárszentmihály – az új kastély lakói
·Kultértékeink·Utolsó frissítés: undefined
Fehérvár Médiacentrum fotója
nzp
Sárszentmihály – az új kastély lakói
·Kultértékeink·Utolsó frissítés: undefined

1901-ben az utolsó sárszentmihályi gróf, Zichy Jenő fia és örököse, Zichy Rafael házasságra lépett Pallavicini Ede őrgróf Edina nevű leánykájával. Már mind az öt gyermek megszületett, amikor Rafael rájött, hogy tévedett annak idején a menyasszonyát illetően. Egy budapesti ügyvéd szép, elvált asszonyának a nézése meg a járása meg a csípőjének a ringása ejtette rabul. Társasági körökben nyíltan beszéltek a gróf úr válási szándékáról, és igaz barátok szövetkeztek házasságának megmentésére. Az első világháború kellős közepén, majd az azt követő viharos években – miközben széthullott az ország, és más családok egymásba kapaszkodtak – Rafael saját lelkének húrjait pengette.

A magyar jogrend a válás intézményét csak 1895-től ismerte el. Az ezt követő huszonöt évben nem vált még gyakorlattá a házasság megszűntésének ezen módja az arisztokrácia számára. Korábban az egyházak döntöttek a válások ügyében. Pallavicini Edina hallani sem akart a válásról. Hitéletével összeegyeztethetetlen volt a „felbonthatatlan szentségi házasság” kötelékének elszakítása. Talán nemcsak ezért tiltakozott férjénél, aki előbb nyájasan, majd határozottan, később fenyegetően lépett fel. A házastársa iránt érzett szeretetet és az öt gyermekre való tekintetet is vegyük számításba, mint lehetőséget.

Amikor Edina asszony konok ellenszegülése ellenére Zichy Rafael végül benyújtotta a keresetet, a törvény szerint indokolásként az alábbi lehetőségek közül választhatott: a házastárs házasságtörése, a természet elleni fajtalanság elkövetése, házasságon belül új házasság kötése, a házassági kötelességeknek szándékos magaviselettel való súlyos megsértése, végül erkölcstelen életmódnak megátalkodott folytatása. Rafael a legízléstelenebb vádat, a természet elleni fajtalankodást választotta. Hideg szívvel ütötte házastársa homlokára ezt a bélyeget, nem kímélte meg gyermekeit sem édesanyjuk kínos botrányától.

A keresetlevél szerint Zichyné és Tormay Cécile írónő egymás iránt érzett különös vonzalma lehetetlenítette el a házasság fenntartását.

Ha ez nem lenne elég ok a T. Bíróság számára, az ügyvédek utaltak még a feleségnek férje iránt tanúsított rideg, kíméletlen, gúnyos és uralkodó magaviseletére, mellyel a gyermekek, az idegenek és a cselédek előtt a férj tekintélyét aláásta. Felrótták a férjével való szexuális érintkezés során igényelt különleges kívánságait és nagymértékű költekezését is.

Ki az, aki a sárszentmihályi új kastély gyakori vendégeként kicsapta a biztosítékot? Horthy Miklós rajongásig imádott írónője, Tormay Cécile, a két világháború közötti időszakban öt kiadást megért Bujdosó könyv írója, a Napkelet folyóirat főszerkesztője, jeles közéleti személyiség, akit mérvadó korabeli irodalomtörténészek a Nobel-díjra is esélyesnek tartottak. Európa szinte valamennyi nyelvére lefordították műveit. A „nemes alapítványi hölgy” az ötgyermekes Zichyné Pallavicini Edina mellé szegődött. Összekötötte őket az írás szeretete és a különböző katolikus nőmozgalmak működtetése. Talán még a vonzalom is.

A gróf a bizonyítás lázában égve túlment minden határon. Budai palotájának és sárszentmihályi kastélyának személyzetét arra utasította, hogy kulcslyukon kukucskáljanak, falakon lyukakat fúrva hallgatózzanak, detektívként leselkedjenek, figyeljenek, jegyzeteljenek és árulkodjanak, felhasználható adatokat gyűjtögessenek a perhez.

Mivel pedig a grófnő tényleg kellemetlenkedő volt a cselédséghez – az írónő látogatásai során Tormay Cécile tényleg nem vette igénybe a vendégszobát, tényleg paravánnal takartatták el a kulcslyukakat, incselkedtek, pajkoskodtak és – a bíróságok megállapításai szerint is – úgy viselkedtek, mint a szertelen bakfisok, továbbá pedig a feladat túlságosan is izgalmasnak és jövedelmezőnek volt tekinthető – szépen gyűlt a kompromittáló anyag. Példának okáért: P. Ferencné evangélikus komorna a polgári bíróság előtt esküvel megerősítette a vallomását, miszerint „...egy alkalommal azt észleltem a grófnő szobájában, hogy Tormay Cécile mezítláb, egy ingben a grófnő ágya szélén ült, és mikor engemet meglátott, a grófnét a paplannal betakarta, aki látásomra elvörösödött… Azt is tapasztaltam a grófné fürdőszobájában egy alkalommal, hogy … Tormay Cécile a tükörrel szemben álló grófnőt hátulról a karjával átölelve tartotta… Tapasztalásból tudom még, hogy amikor a grófnő a sárszentmihályi szobájában fésülködött, Tormay Cécile a fülem hallatára azt mondta, hogy Edina, olyan szép vagy, mint még soha…” Szó esett még a tanúk vallomásában mély kivágású sárga pongyolákról, Mária Eugénia comtesse méltatlankodásairól, amiért el kellett cserélnie édesanyja melletti hálószobáját a vendég írónővel, a szobalányok pikáns célozgatásairól, más hallomásokról és vallomásokról, végül a gróf úrtól kapott hálapénzekről is.

A Fővárosi Törvényszék – bár megállapította, hogy a házasfelek között az életközösség helyrehozhatatlanul megszakadt – a házasságot mégsem bontotta fel, mert a keresetben hivatkozott természet elleni fajtalanság nem nyert minden kétséget kizáróan bizonyítást. A kereset egyéb hivatkozásai nem voltak elégségesek a bontás kimondásához. A grófot a bontóper első fokú bírósága hatvanmillió korona perköltségben marasztalta. A fellebbezés folytán másodfokra kerülő polgári per bírósága, a Budapesti Királyi Ítélőtábla hasonló álláspontra jutott. Az ügyben a Kúria is állást foglalt: helyben hagyta az első és másodfokú ítéletet, és újabb perköltségben marasztalta el Rafael grófot. A férje által meghurcolt Zichyné Pallavicini Edina és a vele mély barátságban lévő Tormay Cécile a másodfokú ítélet után rágalmazásért, hamis tanúzásra felbujtásért és hamis tanúzásért feljelentést tettek a bontásban résztvevők ellen. A feljelentés alapján meginduló büntetőeljárásban a bíróság ismét lefolytatta az alapos és széles körű bizonyítási eljárást, ezen túlmenően elrendelték Tormay Cécile testi orvosszakértői vizsgálatát is.

A büntetőper végén az elsőfokú büntetőbíróság rágalmazásnak ítélte a nyilvánvalót, és elmarasztalta Rafael grófot a tanúival együtt.

A kiszabott büntetés másfél évnyi börtönbüntetésre kerekedett, és bőséggel mérte a büntetést a tanúkkal szemben is. A másodfokú büntetőbíróság a gróf büntetését tíz hónap börtönre enyhítette. Végül a Királyi Kúria a büntetést tizennégy napi fogházra, mint főbüntetésre és nyolcszáz pengő pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre csökkentette. Az ítéletek hófehérre mosták a besározott grófnőt és írónőt. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó pedig világgá kürtölte az ítéletek meghozatalában magának tulajdonított érdemeket.

Rafael gróf megalázottságában eladta a sárszentmihályi neogót kastélyát, és örökségébe, az aba-felsőszentiváni kis kastélyba vonult vissza, ott gazdálkodott 1945-ben bekövetkezett haláláig. Edina asszony is elhagyta az általa felkarolt sárszentmihályi asszonyok körét, akiknek foglalkoztatására korábban fonóműhelyt és szövőműhelyt létesített. A felek megállapodása alapján ő maradt a Zichy család budai várbéli palotájában. Nyilván lecserélte az áruló személyzetet. Folytatta a katolikus nőmozgalmak élén közéleti szereplését, megírta a Mit, mikor, hogyan kell tenni, hogy szép, okos és helyes legyen című munkáját, és szerkesztette tovább a Katolikus Nők Lapját, az Asszonyok-Leányok című havilapokat, miközben szorgalmasan fordította Mussolini választási beszédeit, és egyre határozottabban rokonszenvezett a fasizmus eszméivel. Az általa alapított Magyar Irodalmi Társaság titkos találkozón vendégül látta a Berlinből Olaszország felé tartó Julius Evolát, aki a fasizmus nagy hatású filozófusa volt.

Az özvegy grófnő 1946-ban Madridban élő fiához költözött. Tormay Cécile elesett a Nobel-díjtól. A budai várban lévő, Hajadon utca 2. szám alatti palota kölcsönkért második emeleti lakásában fogadta barátnőit hétvégenként, mielőtt Mátraházára költözött hűséges barátnőjéhez, Ambrózy-Migázzi Lajosné villájába. Itt fejezte be életét. Egy Bereg megyei bárónő, Czóbel Minka hatalmas kertjében, Büttner Helén nevű festőművésznő szívbéli barátnőjével nyugszik közös sírban.

Legnépszerűbb
Fehérvári hasznos infók
Hasonló cikkek